الحاقیه آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی مبنی بر تشکیل واحد بازرسی و نظ
ساعت ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٧  کلمات کلیدی: تخلفات صنفی ، بازرس ، مدیر بازرسی ، بازرسی و نظارت

مقدمه:

در اجرای سیاستهای کلان دولت محترم در زمینه واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و با توجه به برنامه های محوری وزارت بازرگانی در خصوص جلب مشارکت بیش از پیش اصناف به عنوان یکی از اقشار بزرگ و تاثیر گذار در فعالیتهای اقتصادی و اجرای برنامه های ساماندهی اصناف، همچنین ضرورت نظارت جدی و سازمان دهی شده بر عملکرد متصدیان واحدهای صنفی با هدف پاسخگویی به مطالبات و رسیدگی مردمی در این ارتباط، واحدهای بازرسی و نظارت اصناف در سطح کشور تشکیل می شوند.

با عنایت به اینکه لازم است تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت اصناف و ارتقاء سطح عملکردی سازمانهای صنفی در نظارت بر فعالیت واحدهای تحت پوشش با انسجام و هماهنگی کامل کلیه عوامل دست اندرکاران شکل گیرد لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بین اتحادیه های صنفی در رابطه با بازرسی واحدهای صنفی و رسیدگی به شکایات و با استفاده از اختیارات مطرح در ماده 45 قانون نظام صنفی، این الحاقیه به آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی (وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور) اضافه و در تاریخ 6/8/86 به تصویب وزیر بازرگانی رسید.

فصل اول: تعاریف

ماده 1) واحد بازرسی و نظارت اصناف

واحدی است که از بازرسان معرفی شده توسط اتحادیه های صنفی هر شهرستان به نسبت تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش، زیر نظر مجمع امور صنفی شهرستان تشکیل و بازرسی از واحدهای صنفی و نیز رسیدگی به شکایات واصله از واحدهای مزبور را بر عهده دارد.

ماده 2) بازرس

فردی است که توسط اتحادیه به مجمع امور صنفی مربوطه معرفی تا به عنوان بازرس اتحادیه و ناظر کمیسیون نظارت شهرستان در چارچوب برنامه های واحد بازرسی و نظارت اصناف از واحدهای صنفی بازرسی بعمل آورد.

ماده 3) تخلفات

تخطی از ضوابط و مقررات صنفی مندرج در قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن و مصوبات کمیسیون نظارت و هیات عالی نظارت و سایر مراجع قانونی مذکور در قانون نظام صنفی می باشد.